mission-vision
management
work-practices
certificates
mediite
cariers

КАРИЕРИ

Уважаеми бъдещи сътрудници в ОЙРОШПЕД Груп,

Благодарим Ви за проявения интерес да станете част от нашия екип!

Като бизнес организация, която дава импулс за развитие в сферата на спедицията и логистиката в България, ОЙРОШПЕД Груп търси да присъедини към екипа си мотивирани и отговорни хора.

Водени от принципа за адаптивност и гъвкавост, бихме могли да намерим индивидуална за Вашата личност възможност за реализация в нашата компания, която е създадена “като за Вас”.

Моля изпратете Вашата кандидатура за работа на следния адрес: jobs@eurosped.bg

В момента търсим хора на следните позиции:

МЛАДШИ ПРОГРАМИСТ

ИЗИСКВАНИЯ:
– отлични познания и владеене на MySQL и VB.net;
– работен английски език (писмено и говоримо);
– познания в изграждането на web-базирани приложения;
– да познава основните принципи в програмирането;
– познания в JavaScript, или Python, или PHP или C/C++ или други езици за програмиране.

Предимства: работа на VB 6, PHP и HTML; основни познания на Linux.

ПРЕДЛАГАМЕ:

-входящо фирмено обучение. Продължаващо професионално обучение и повишаване на квалификацията.
– добро възнаграждение, обвързано с лични резултати;
– гъвкаво работно време;
– работа във фирма с изградени традиции, с млад креативен и мотивиран екип;
– при дългосрочни намерения за сътрудничество, предлагаме квартира в София при разходоориентирана наемна цена;

СПЕДИТОР ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ И СПЕДИЦИЯ

Еурохъб ООД се специализира във въздушната и морска спедиция, включително въздушно карго, морскa спедиция (транспорт на цели и консолидирани контейнери по море до всички континенти през Варна, Бургас и Солун), извънгабаритни, тежки и опасни товари (IATA DGR /IMDG ), живи животни и лични вещи, панаирна логистика, дипломатически пратки.

Еурохъб ООД организира цялостни логистични проекти, свързани с въздушния транспорт на документи, пакети, палетни и групажни товари. Чрез договорни взаимоотношения с авиокомпании като Air France, British Airways, KLM – Royal Dutch Airlines, Turkish Airlines, Polar Air Cargo, Lufthansa, Qatar Airways, Еурохъб осигурява пълно покритие на обслужваните дестинации, навременни доставки, гъвкави транспортни графици и индивидуални решения за вземане и доставка на въздушни пратки.

СПЕДИТОР ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ И СПЕДИЦИЯ

Вашите задачи са:

– Контакт с клиенти, приемане и изпълнение на заявки от клиенти; Обработка на заявки от клиенти и предлагане на индивидуални решения за транспорт;
– Изготвяне на оферти; разработване на различни видове транспорт и маршрути;
– Организира транспорта и следи за протичането на всеки конкретен процес;
– Добро познаване на глобалната логистична мрежа и пазар;
– Изисква от партньорите доставчиците информация за движението на пратките и своевременно информира клиентите;
– Проучване и анализ на пазара, контактуване и привличане на нови клиенти, подобряване качеството на обслужване на съществуващи клиенти на фирмата.

Вашите умения и качества са:
– Опит: минимум 1 година на подобна позиция.
– Образование: предимство е висше;
– Чужди езици: Много добро владеене на английски език, втори език е предимство;
– Личностни качества и умения: отлични комуникативни и презентационни умения; инициативност; емоционална устойчивост;умения за анализ и вземане на решения, за поемане на отговорност.
– Отлични умение за работа с компютър.

Предлагаме:
– работа в престижна, голяма и сигурна организация с 27-годишна успешна история;
– заплащането е обвързано и растящо спрямо заслугите по изпълнението на отговорностите и резултатите;
– възможност за креативно мислене и действие от Ваша страна;
– възможност за обучение и развитие;
– трудов договор на пълен осигурителен доход;
– социални придобивки.

МЛАДШИ СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР

Позицията е подходяща за хора, търсещи развитие в IT областта (хардуер и софтуер). Дава се възможност за развитие и обучение в реална работна среда, като всяка следваща стъпка е надграждане на придобитите знания и придобит опит от прилагането им на практика.

ИЗИСКВАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
– познаване и работа хардуер – PC;
– познаване и работа хардуер –мрежи;
– приложен софтуер;
– инсталиране на Windows, MS Office;
– подпомагане на потребителите при работата с операционни системи и софтуер.

ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ:

– Английски език на работно ниво;
– Добри комуникативни и организационни умения;
– Отговорност и качества за работа в екип;
– Предимство е познаването на процеси от областта на спедицията, куриерските услуги и/или логистиката;
– Предимство е умението за шофиране на автомобил.

ПРЕДЛАГАМЕ:
– входящо фирмено обучение. Продължаващо професионално обучение и повишаване на квалификацията. Трудовият договор ще бъде сключен с фирма „Техникъл Сълюшън“ ООД;
– много добро възнаграждение, обвързано с лични резултати;
– работа във фирма с изградени традиции, с млад креативен и мотивиран екип.

На канидатите, които ще бъдат поканени на интервю, ще бъде направен писмен тест.

РАБОТНИК ТОВАРО – РАЗТОВАРНА ДЕЙНОСТ

Описание и Изисквания:

Ойролог ЕООД има основен предмет на дейност: осигуряването на производствена, дистрибуционна и складова логистика. Дружеството предлага, както услуги свързани с подготовката за складиране на стоки/продукция (сортиране, селектиране, опаковане, преопаковане, палетизиране, етикетизиране, пакетиране, товаро-разтоварна обработка и др.), така и осигуряване на складови помещения с различни характеристики (под митнически контрол, под температурен контрол и др.).

 

Във връзка с изпълнението на проект „Разкриване на нови работни места в Ойролог ЕООД Административен договор № BG05M9OP001-1.003-2898-C01/21.04.2017 г за предоставяне на БФП по схема „Ново работно място 2015” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, дружеството търси да назначи:

 

РАБОТНИК ТОВАРО – РАЗТОВАРНА ДЕЙНОСТ

Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

Безработни младежи до 29 г. или безработни, вкл. продължително безработни /неактивни лица, на възраст над 29 г.;

За заемане на длъжността не се изисква професионална квалификация и образователна степен;

Oпит на подобна позиция (предимство);

Личностни качества и умения: отлична организираност, умения за работа в екип, отговорност, лоялност.

 

Основните задължения, свързани с длъжността са:

Товарене и разтоварване на стоки и материали;

Транспортиране, сортиране и подреждане на получените стоки и материали в склада;

Подготовка за предаване /изваждане, транспортиране, комплектоване/ на стоки и материали;

Проверка за съответствието с придружителните документи. Осъществаване на  входящ и изходящ контрол върху състоянието и количеството на стоките и материалите;

Оформя всички необходими документи, съпътстващи приемането и предаването на стоки и материали, своевременно отразява движението им в складовата програма;

Участие в поддържането /експлоатация, ремонт и съхранение/ на складовите помещения и оборудване;

Други дейности, свързани със заеманата длъжност.

 

Компанията предлага:

Трудов договор към Ойролог ЕООД;
Основно месечно трудово възнаграждение (бруто) – 460,00 лв.;

Работа в утвърден, динамичен и мотивиран екип;

Възможност за обучение и развитие;
Работа в стабилна и развиваща се организация.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, кандидатствайте по обявата като изпратите автобиография с актуална снимка и посочите Ref № на длъжността, за която кандидатствате.

Вашата кандидатура ще бъде разгледана при спазване на пълна конфиденциалност и според изискванията на ЗЗЛД.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю!

Месторабота: гр. София/ България

 

МИТНИЧЕСКИ АГЕНТ за гр. София

Вашите задачи са:

– обработка транспортни (въздушни, морски и сухопътни пратки) и митнически документи;
– обменя информация с клиентите във връзка с изготвяне на необходимите документи за поставянето на стоките под съответния митнически режим;
– изготвя всички необходими документи във връзка със задействането на желания от клиента митнически режим и ги представя пред съответните служби;
– информира клиентите за хода на изпълнението на поръчките;
– комплектова, съхранява и архивира документите свързани с дейностите по митническо агентиране в съответствие с изискванията на действащото законодателство и вътрешно фирмените процедури;
– работи с отчетни документи и фактурира.

Вашите умения и качества са:

– опит: не е задължителен;
– образование: предимство е висше;
– чужди езици: Добро владеене на английски език;
– личностни качества и умения: отлични комуникативни и презентационни умения; инициативност; емоционална устойчивост;умения за анализ и вземане на решения, за поемане на отговорност;
– умения за работа в екип;
– отлични умение за работа с компютър.

Предлагаме Ви:

– работа в престижна, голяма и сигурна организация с 27-годишна успешна история;
– работа сред високо квалифицирани и мотивирани колеги;
– заплащането е обвързано и растящо, спрямо заслугите по изпълнението на отговорностите и резултатите.
– възможност за обучение и развитие;
– работа на трудов договор, пълен осигурителен доход;
– социални придобивки (допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна).