Ангажимент на Ръководството на Ойрошпед

През своята повече от 30 годишна история Ойрошпед се утвърди като български пазарен лидер в областта на складовата логистика и един от големите 3PL, а отскоро и 4PL оператори в страната. Развитието на Ойрошпед и дъщерните му дружествата през годините на съществуване е било съпроводено от трудности и изпитания. Въпреки това общоприетите човешки, морални и бизнес норми на поведение са тези, които са ни направлявали в постоянно променящата се среда. Водени от това разбиране, си поставяме за цел да установим общи ръководни насоки, които да са същината на етичното бизнес поведение в дружествата от цялата група. Като следва Десетте принципа на инициативата Глобален договор за прилагане на отговорни бизнес практики в сферата на правата на човека, трудовите норми, опазването на околната среда и борбата с корупцията, Ръководството на Ойрошпед декларира ангажираността си да ги спазва и да изисква същото от своите доставчици и партньори. Всичките ни служители трябва да знаят, че се придържаме към най-високи стандарти по отношение на корпоративната социална отговорност и че проявяваме нулева толерантност към корупцията във всички нейни проявления. Ръководството на Ойрошпед осъзнава, че носи отговорност за това работещите да се чувстват уважавани, като зачита личното им достойнство, насърчава развитието на силните им страни, създава условия за свободна обмяна на мнения и предложения.

Максимално според възможностите си, ние ще използваме влиянието си, за да популяризираме горните принципи сред нашите изпълнители, доставчици и бизнес партньори и ще изискваме от тях да ги изпълняват в работата си с Ойрошпед.

Управителен съвет на Ойрошпед

Задължение на служителите, партньори, доставчици на Ойрошпед

 1. Не застрашават и не нарушават правата на колегите и бизнес партньорите.
 2. Не допускат никаква форма на пряка и непряка дискриминация.
 3. Гарантират конфиденциалността на всичко, което е такова и им е станало известно в процеса на работа.

Грижа за хората и взаимоотношения

Ръководството на Ойрошпед гарантира и осигурява равни възможности за развитие на своите служители, съобразно възможностите на всеки един от тях.

Ръководството на Ойрошпед оценява служителите си без никаква дискриминация на национална, расова, религиозна, политическа, полова и сексуална, национална, семейна, езикова или друга основа. Оценяваме единствено и само съобразно положените усилия, изпълнение на дейността, постигнати резултати, точност, лоялност, съпричастност.

 1. Всяка форма на тормоз, обида и насилие се ползва с нулева толерантност от страна на Ръководството.
 2. Дружествата в групата на Ойрошпед не назначават на работа деца, ненавършили възрастта на завършване на задължително образование, но при всички случаи не назначава деца под 16 години.[1]
 3. Дружествата в групата на Ойрошпед не използват продукти или услуги на доставчици и подизпълнители, които използват детски труд.
 4. Ръководството на Ойрошпед проявява нулева толерантност към употребата на алкохол и други упойващи вещества на работното място.
 5. Дружествата в групата на Ойрошпед признават правото на служителите си да участват в профсъюзни организации и професионални такива.

Взаимоотношения с бизнес партньори, клиенти и доставчици

 1. Дружествата не влизат и не участват под каквато и да е форма във „взаимни споразумения“ и други незаконни дейности за получаване на предимства.
 2. Изборът на партньори се основава на ясни и недискриминиращи правила. Дружествата се позовават единствено на критерии, базирани на конкурентоспособност, качество, лоялност и спазване на етични норми.
 3. На служителите се забранява предлагането, искането или приемането на подаръци, дарения в брой, както и каквито и да са други облаги, свързани с изпълнението на задълженията им.
 • Служителите на дружествата в групата на Ойрошпед при никакви обстоятелства не могат да приемат плащане на ръка, бакшиш, заеми или парични подаръци от партньори, клиенти и доставчици;
 • Служителите на дружествата в групата на Ойрошпед при никакви обстоятелства не могат да приемат лични подаръци, гостоприемство или услуги, когато те са свързани с услуги, предоставяни от дружеството.
 1. Дружествата могат да подкрепят благотворителни кампании и събития в областта на социалното дело, образованието, здравеопазването, науката; предоставянето на помощ след инциденти, природни бедствия и др. Решението за предоставяне на финансова или друга помощ се взима от Ръководството на Ойрошпед.
 2. Следните ситуации при извършване на втора работа извън дружествата в групата на Ойрошпед са недопустими:
 • Работа за клиент на Ойрошпед, за когото служителят извършва услуги в ролята си на служител на Ойрошпед.
 • Работа за фирма, която е конкурентна на Ойрошпед.
 • Работа за доставчик на Ойрошпед

[1] 1999 г. Конвенция на Международната организация на труда (МОТ) No 182 за най-тежките форми на детски труд и Конвенция No 138 относно минималната възраст за приемане на работа

Корупция

 1. Дружествата в групата на Ойрошпед не участват в корупционни схеми и не работят с организации, за които е възможно дори и само съмнение за участие в такива. В тази връзка и нашите служители не участват (не предлагат, не предоставят, не приемат, не обещават пряко или непряко каквато и да е облага с оглед получаване на лично или бизнес предимство) в корупционни схеми и информират Ръководството при съмнение за наличие на порочни практики.
 2. Дружествата в групата на Ойрошпед подкрепят борбата срещу всички форми на корупция и лично нерегламентирано облагодетелстване.
 3. Служителите на дружествата в групата на Ойрошпед противодействат на корупционни прояви.

Конкуренция и антитръстово законодателство

 1. Дружествата гарантират извършването на дейностите си в рамките на лоялната конкуренция. Те подкрепят свободното предприемачество и се стремят към честна и етична конкуренция в рамките на действащите закони за конкуренцията и не пречат на никого свободно да се конкурира с тях.
 2. Дружествата в групата на Ойрошпед спазват антитръстово законодателство за всеки свой бизнес и в страните, в които работят.
 3. Служителите трябва да са наясно, че законите се прилагат не само за дружествата в групата на Ойрошпед, но и за партньори и клиенти.

Комисия по етика

 1. За спазването на Етичния кодекс и разрешаване на възникнали казуси в Ойрошпед има действаща Комисия по етика.
 2. Комисията по етика:
 • разглежда сигнали, свързани със спазването на етичните правила;
 • дава тълкувания по възникнали въпроси;
 • предлага и/или налага решения по етични въпроси, изцяло съобразени с интересите на дружествата.
 1. Всеки служител, клиент, доставчик или партньор има право да внесе сигнал в Комисията по етика.
 2. Комисията разглежда постъпилите сигнали и се произнася с мотивирано становище най-късно до един месец след постъпването им.
 3. За сигнали, свързани с изпълнението на етичните норми: ethics@eurosped.bg 

Етичният кодекс е одобрен с решение на Управителния съвет на Ойрошпед.