In За нас

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

”ОЙРОШПЕД” АД гр. София, бул. „Христофор Колумб” 56

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Промяна на предназначението и реорганизация на съществуващи складови площи и изграждане на нови складове с предназначение за съхранение на препарати за растителна защита и семена ” в поземлен имот с идентификатор 63427.8.39 по кадастралната карта на гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе.

За контакти: Елена Станьова, тел. 0886685977

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ Русе, гр. Русе 7000, „Придунавски булевард” № 20, п.к. 26

Recommended Posts