In За нас, Регулации

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

от Илия Василев Василев – представител на „ОЙРОШПЕД” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Искър”, бул.„Христофор Колумб” № 56, ЕИК 020999391

с ъ о б щ а в а

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

Логистичен склад за офиси, складове и производство” с местонахождение: ПИ с идентификатор 68134.1503.1280, УПИ ХIІ-547,  кв.6,   НПЗ „Искър-север”, СО р-н „Искър”, гр. София

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

 

За контакти: инж. Севдалинка Иванова

e-mail: sevnsn@abv.bg

тел./ факс: 02 981 53 47; 0898 60 99 80           

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg

 

Приложение:

 1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

 

 

Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

І. Информация за контакт с възложителя

от Илия Василев Василев – представител на „ОЙРОШПЕД” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Искър”, бул.„Христофор Колумб” № 56, ЕИК 020999391

Пълен пощенски адрес: гр. София, р-н „Искър”, бул.„Христофор Колумб” № 56

Лице за контакт: инж. Севдалинка Иванова – управител на „НСН КОРЕКТ” ООД – консултант / строителен надзор

e-mail: sevnsn@abv.bg, тел./ факс: 02 981 53 47; 0898 609 980

 

ІІ. Характеристика на инвестиционното предложение

 1. Резюме на предложението:

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на „Логистичен склад за офиси, складове и производство” с местонахождение: ПИ с идентификатор 68134.1503.1280, УПИ ХIІ-547,  кв.6,   НПЗ „Искър-север”, СО р-н „Искър”, гр. София, който ще предостави до 5 работни места в склада.

В склада ще престояват стоки временно до намиране на подходящ транспорт. Стоките ще бъдат горими материали в негорими опаковки.

 1. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение:

В района има изградени и въведени в експлоатация други Складови бази, собственост на същия възложител. Необходимостта от инвестиционното предложение е разширяване на дейността на Възложителя.

 1. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:

Основна цел на настоящият проект е да складира стоки в периода на логистиката, относно транспортирането им до крайния потребител.

Съседните имоти са собственост на същия възложител, чиято дейност е логистика и транспорт на стоки.

 1. Подробна информация за разгледани алтернативи:

Проектът представя „Логистичен склад за офиси, складове и производство” с местонахождение: ПИ с идентификатор 68134.1503.1280, УПИ ХIІ-547,  кв.6,   НПЗ „Искър-север”, СО р-н „Искър”, гр. София.

Друга алтернатива за проектно решение не е разглеждана.

 1. Местоположение на площадката:

Местоположението на площадката е в поземлен имот с идентификатор 68134.1503.1280, УПИ ХIІ-547,  кв.6,   НПЗ „Искър-север”, СО р-н „Искър”, гр. София.

Теренът е приблизително равнинен.

      Граници на имота:

От север –улица, от изток – улица, от другите две страни – незастроени имоти.

 1. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет:

Носещата конструкция на сградата ще бъде смесен тип. Фундаменти и колони – сглобяем стоманобетон. Покривната конструкция ще се изпълни от стоманени елемнти.

Фасадните и покривни стени ще се изпълнят от негорими термопанели.

         Технология на изпълнение на основните строителни работи

Земни работи

Изкопът е предвиден да се извърши с  багер. Излишните земни маси ще се изнасят в незастроената зона на имота. Оформянето на изкопите ще става на ръка. При наличието на подпочвени води в единият край на изкопа да се оформи яма, в която чрез канавки да се довеждат водите и от там, чрез помпа ще се изхвърлят в съществуващата  край  площадковата канализация. Изкопът да се изпълни съгласно представения конструктивен проект и проекта за укрепването му.

Кофражни работи

Кофражните работи за монолитните ранбалки ще се с инвентарен сглобяемо-разглобяем  и  добавка от дървен  кофраж. Преместването и монтирането на кофража ще става  на ръка. Ще се осигури устойчивост и носимоспособност на кофража за всички товарни състояния по време на армиране, бетониране, до набиране якост на конструкцията и демонтиране на кофража.

Армировъчни работи

Армировката ще се заготви в армировачния двор на строителната фирма и на обекта- само ще се връзва и монтира. Доставката до местополагането й ще става чрез прицеп или камион, а полагането й в кофража – с автокран.

Бетонови работи

Бетонирането на конструкцията ще става с автобетонпомпа. Бетонът ще се доставя от   бетонов възел с автобетоновози. Достъпът на автобетонпомпата до обекта – съгласно предвижданията на проекта по ПБЗ. Положението за бетониране е показано на строителния  ситуационен план.

 1. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура:

        По време на изпълнение на СМР основно  ще се използват съществуващите в района на строителните участъци улици от пътната мрежа на гр. София. Строителните материали  ще се доставят с автосамосвали, прицепи или бордови коли.

 1. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване:

Строителството на обекта, предмет на инвестиционното предложение, ще стартира след получаване на разрешение за строеж и ще се изпълнява по график.

Организационните етапи по  ЗБУТ по конкретния обект са следните:

Първи етап:

Подготовка на площадката – Площадката се почиства. Осигуряването на ел. захранване ще се осъществи съгласно Становище и Договор на електроразпределителното дружество. Обектът ще се водоснабди съгласно становище от „Софийска вода” АД;

Втори етап:

Изкопни работи.

Трети етап:

Конструкция и канализация до кота 0,00.

Четвърти етап:

Изпълнение на покрива (конструкция, изолации, водоотвеждане).

Пети етап: изпълнение на инсталации

Изпълнието  на инсталациите ще става от специалзирани групи.

Шести етап: довършителни работи

Главните особености и съществуващите опасности при този етап произлизат от съвместяването /застъпването/  на различните видове работи, от използването на скелета и други съоръжения.

Седми етап: вертикална планировка и благоустройство

Разделянето на тези етапи е условно, защото има технологични застъпвания и престои, отразени в календарния план.

 1. Предлагани методи за строителство:

Методите за строителство са съвременни. Носещата конструкция на сградата ще бъде смесен тип. Фундаменти и колони – сглобяем стоманобетон. Покривната конструкция ще се изпълни от стоманени елемнти.

Фасадните и покривни стени ще се изпълнят от негорими термопанели.

 1. Природни ресурси предвидени по време на строителството:

По време на строителството ще бъдат използвани природни ресурси като вода, земя и строителни материали.

Инвестиционното предложение не предвижда използване, съхранение, транспорт и производство на материали, опасни за околната среда, както и използване на невъзстановими или в недостатъчно количество природни ресурси.

 1. Отпадъци , които се очаква да се генерират – видове:

Отпадъци по време на строителството:

Код 17 05 04 – почва и камъни

Код 17 05 06 – изкопани земни маси

Очаква се при самото строителство да се получат минимални количества земни маси, които ще се използват за подравняване на площадката в границите на имота.

Код 17 09 04 – смесени отпадъци от строителни материали.

Тези отпадъци, които ще се получат по време на строителството, не са опасни и ще се събират и извозват на определени от общинските власти места.

Отпадъци при експлоатация на обекта:

Код 20 03 01 – смесени битови отпадъци

Тези отпадъци ще се събират и извозват на определени от общинските власти места.

Битовите отпадъчни води ще се отвеждат в новоизградена изгребна яма.

12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните  въздействия  върху околната среда:

При строителството на  обекта няма дейности, свързани с отделянето на вредни вещества и газове в почвата и атмосферата, представляващи опасност за екологията на района.

Да не се допуска замърсяване на околното пространство и пътните настилки.

След приключване на строителството да се възстановят пътните и тротоарни настилки.

13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение:

            При изграждането на строежа не се планират други дейности, а именно:

· Няма да се добиват инертни материали (пясък и чакъл).

· Не се проектира МВЕЦ за добив на енергия;

14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение:

Няма необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда:

Инвестиционното предложение няма да окаже негативно влияние върху компонентите на околната среда.

Инвестиционното предложение не предполага вредни емисии в атмосферния въздух над пределно – допустимите такива, както и излъчване на наднормени шумове, вибрации, нейонизиращи и радиоактивни лъчения или други вредни емисии.

 1. Риск от инциденти:

За предотвратяване на инцидентите всички работници и служители подлежат на предварителен медицински преглед и инструктаж по правилата на безопасност и охрана на труда.

ІІІ. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

 1. План, карти и снимки, границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа:

Склада е разположен в поземлен имот с идентификатор 68134.1503.1280, УПИ ХIІ-547,  кв.6,   НПЗ „Искър-север”, СО р-н „Искър”, гр. София.

Теренът е приблизително равнинен.

      Граници на имота:

От север –улица, от изток – улица, от другите две страни – незастроени имоти.

В близост до обекта няма регистрирани елементи от Националната екологична мрежа.

 1. Съществуващи ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи – частна собственост.
 2. 3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове:

Имотът е предназначен за производствена-складова дейност.

 1. 4. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони. Национална екологична мрежа:

На територията на обекта няма регистрирани природни обекти, защитени зони и елементи от Националната екологична мрежа.

4-а. Качество и регенеративна способност на природните ресурси:

Използваните материали трябва да отговарят на БДС.

Не се допуска да се използват за насип следните материали:

 • във водонаситено състояние;
 • съдържащи водоразтворими вещества;
 • съдържащи гниещи вещества;
 • замръзнали почви.
 1. 5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение:

Няма други алтернативи за местоположението на обекта.

ІV. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение)

 1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, културно наследство, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разноообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници – шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми:

            Инвестиционното предложение няма да окаже влияние на хората и тяхното здраве , както и върху компонентите на околната среда.

Инвестиционното предложение не предполага вредни емисии в атмосферния въздух над пределно – допустимите такива, както и излъчване на наднормени шумове, вибрации, нейонизиращи и радиоактивни лъчения или други вредни емисии.

            Инвестиционното предложение не попада в защитена територия и няма да засегне или унищожи биологичното разнообразие в района.

 

 1. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение:

Изграждането на „Логистичен склад за офиси, складове и производство” с местонахождение: ПИ с идентификатор 68134.1503.1280, УПИ ХIІ-547,  кв.6,   НПЗ „Искър-север”, СО р-н „Искър”, гр. София, не оказва въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включваща защитени зони, територии и буферни зони около защитени територии, както и минералните находища (сондажи и извори).

 1. Очаквани последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия:

Не се очакват последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение.

За предотвратяване на инцидентите всички работници и служители подлежат на предварителен медицински преглед и инструктаж по правилата на безопасност и охрана на труда.

 1. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, средно и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно):

Инвестиционното предложение няма да окаже негативно влияние върху компонентите на околната среда в района на инвестиционното предложение.

Дейността на обекта „Логистичен склад за офиси, складове и производство” с местонахождение: ПИ с идентификатор 68134.1503.1280, УПИ ХIІ-547,  кв.6,   НПЗ „Искър-север”, СО р-н „Искър”, гр. София, не предполага вредни емисии в атмосферния въздух над пределно – допустимите такива или замърсяване на повърхностни и подземни води.

Инвестиционното предложение не попада в защитена територия и няма да засегне или унищожи биологичното разнообразие в района.

Изграждането на „Логистичен склад за офиси, складове и производство” с местонахождение: ПИ с идентификатор 68134.1503.1280, УПИ ХIІ-547,  кв.6,   НПЗ „Искър-север”, СО р-н „Искър”, гр. София, не е  с излъчване на наднормени шумове, вибрации, нейонизиращи и радиоактивни лъчения или други вредни емисии.

 1. Степен и пространствен обхват на въздействието – географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид – град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

Дейността на обекта „Логистичен склад за офиси, складове и производство” с местонахождение: ПИ с идентификатор 68134.1503.1280, УПИ ХIІ-547,  кв.6,   НПЗ „Искър-север”, СО р-н „Искър”, гр. София, не предвижда вредни въздействия.

 1. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

Не се предвиждат вредни въздействия.

 1. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

Не се предвиждат вредни въздействия.

 1. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

Не са известни други съществуващи въздействия в района.

 1. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.

Инвестиционното предложение няма да окаже негативно влияние върху компонентите на околната среда в района на инвестиционното предложение.

 1. Трансграничен характер на въздействието:

Строителството и експлоатацията на обекта „Логистичен склад за офиси, складове и производство” с местонахождение: ПИ с идентификатор 68134.1503.1280, УПИ ХIІ-547,  кв.6,   НПЗ „Искър-север”, СО р-н „Искър”, гр. София, няма въздействие с трансграничен характер върху компонентите на околната среда.

 1. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Инвестиционното предложение няма да окаже влияние на хората и тяхното здраве, както и върху компонентите на околната среда.

Инвестиционното предложение не предполага вредни емисии в атмосферния въздух над пределно – допустимите такива, както и излъчване на наднормени шумове, вибрации, нейонизиращи и радиоактивни лъчения или други вредни емисии.

Инвестиционното предложение не попада в защитена територия и няма да засегне или унищожи биологичното разнообразие в района.

 1. Обществен интерес към инвестиционното предложение.

Строежа се предвижда в съответствие с одобрения строително-регулационен план на района и не предизвиква отрицателен обществен интерес.

Recent Posts