In За нас

Стартира изпълнението на Проект „Разкриване на нови работни места в
„Ойролог ЕООД“

 

Стартира изпълнението на Проект „Разкриване на нови работни места в
„Ойролог ЕООД“, Договор за предоставяне на БФП № BG05M9OP001-1.003-2898-
CO1/21.04.2017 г. по процедура № BG05M90P001-1.003 „Ново работно място 2015“
на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Общата стойност на
проекта е 97 508,00 лв. в това число 82 881,80 лв. европейско финансиране и
14 626,20 лв. национално съфинансиране.

Продължителност на проекта: 18 месеца
Управляващ орган: Министерство на труда и социалната политика

Основните цели на проекта са:
1. Разкриване на 8 нови работни места;
2. Наемане на безработни и неактивни лица, включително продължително
безработни, безработни младежи до 29 г. вкл. и безработни лица на възраст над 54
г.;
3. Създаване на устойчива работна заетост;
4. Решаване на проблемите на целевите групи.
Основните дейности, включени в проекта, са: Организация и управление;
Наемане на безработни лица за период до 12 месеца; Закупуване на оборудване,
обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни
места; Информация и публичност.
Целевите групи, към които е насочено изпълнението на дейностите са:
– Безработни и неактивни, включително продължително безработни;
– Безработни младежи до 29 г. вкл.;
– Безработни лица на възраст над 54 г.

 

Може да изтеглите договора от тук: 

Recent Posts