In Uncategorized @bg

Ойрокуриер ЕООД е бенефициент по договор ОП “Развитие на човешките ресурси”

Ойрокуриер ЕООД, Бенефициент по Договор за предоставяне на БФП № BG05M9OP001-1.003-2892-C01/02.08.2017 г. по процедура № BG05M90P001-1.003 „Ново работно място 2015“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана, съгласно разпоредбите на ПМС № 160/01.07.2016 г., с предмет: „Доставка на 2 бр.  МПС по проект „Разкриване на нови работни места в Ойрокуриер ЕООД“. Офертите се подават чрез системата ИСУН 2020 до 23:59 ч. на 29.08.2017 г.

Необходимите документи може да изтеглите от тук.

Recent Posts