In За нас

ОЙРОКУРИЕР ЕООД ПОДПИСА ДОГОВОР И СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „РАЗКРИВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА В ОЙРОКУРИЕР ЕООД“ ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020 Г.

На 02.08.2017 г. Ойрокуриер ЕООД подписа Договор за предоставяне на БФП № BG05M9OP001-1.003-2892-C01/02.08.2017 г. по процедура № BG05M90P001-1.003 „Ново работно място 2015“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Продължителността на проекта е до 31.12.2018 г., а общата му стойност е 140 826,76 лв. в това число 119 702,74 лв. европейско финансиране и 21 124,02 лв. национално съфинансиране.

Основните цели на проекта ще бъдат разкриването на 13 нови работни места, наемането на безработни и неактивни лица, включително продължително безработни, безработни младежи до 29 г. вкл. и безработни лица на възраст над 54 г., създаването на устойчива работна заетост и решаването на проблемите на целевите групи.

Основните дейности по изпълнение на проекта включват: Организация и управление; Наемане на безработни лица за период до 12 месеца; Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места; Информация и публичност.

Целевите групи, към които е насочено изпълнението на дейностите са:

– Безработни и неактивни, включително продължително безработни;

– Безработни младежи до 29 г. вкл.;

– Безработни лица на възраст над 54 г.

 

Recent Posts