Класификация на стоките, обект на складиране:

 • Конвенционални стоки
 • Извънгабаритни стоки – котли (boilers), мачти, нагреватели, преси, локомотиви, лодки, сателити, военно оборудване
 • Опасни товари без клас 1 и 7 (ADR/RID/IMDG/IATA DGR)
 • Специални стоки – включват ценни предмети, бързоразваляеми стоки, дипломатически и личен багаж, изложбени експонати, хуманитарна помощ

Регистрирани складове за съхранение - ОИРОЛОГ ЕООД

Оиролог ЕООД има регистрирани Складове за съхранение на препарати за растителна защита класификацирани като предприятия с висок рисков потенциал в градовете София, Стара Загора и Русе и Склад за съхранение на препарати за растителна защита, класифициран като предприятие с нисък рисков потенциал в град Пловдив.

В скалдовете могат да се съхраняват опасни химични вещества и смеси съгласно Приложение 3 от ЗООС – препараи за растителна защита.

При съхранението на препарати за растителна защта се крие във възможността за възникване на разлив на течни препарати за растителна защита или пожар при аварийно изтичане на съхраняваните продукти в резултат на  грешки при експлоатация на складовите съоръжения, терористични актове и природни бедствия, при което е възможно да се причини беда на хора, техника, материали обекти и на околната среда.

За да предотврати и сведе до минимум тази вероятност Ойролог е разработила и прилага Система за управление на мерките за безопасност с всики нейни елементи включително Оценка на риска от големи аварии и Вътрешен авариен план, в които са предвидени следните мерки и поведение при възникване на авария за ограничаването на последствията от аварии, чрез бързи и адекватни действия.

Около всички складове са изградени противопожарни хидранти. Вътрешните трасета за достъп до всички сгради и съоръжения, както и площадката за маневриране до басейна се поддържат в проходимо състояние. Осигурео е аварийно осветление за бърза евакуация.

Осигурени необходимите технически средства и средства за индивидуална защита на персонала и на посетителите на обекта.

За изпълнение на аварийно-спасителни действия до получаване на съдействие от външни формирования и осъществяване на координацията с тях е създадена сборна аварийна група за защита на работниците и служителите при бедствия, авари и катастрофи.

За гарантиране на безопасността си всички служители и посетители на обекта трябва да следват инструкциите на Ръководителяа на САГ.

Последователността за действие при възникване на едно или няколко аварийни събития е:

Регистрация на събитие >информиране/оповестяване >изпълнение на неотложни действия >привеждане на плана в действие >изпълнение на плана >прекратяване на действието на плана > възстановителни действия

Ойролог осъществява оперативен контрол и управлява всички технологични процеси в своите складове, за да гарантира качество и сигурност на хора, техника, материали обекти и на околната среда.

Най-често складираните от Ойролог стоки са:

 • електроника
 • резервни части
 • машинни части
 • оборудване
 • лични вещи
 • автомобилни части
 • печатни материали
 • канцеларски материали
 • телекомуникационно оборудване
 • панаирни и изложбени експонати
 • насипни и опаковани стоки
 • стъкло
 • сухи и течни стоки
 • медицински изделия
 • пакетирани храни и шоколадови изделия
 • козметика и продукти за лична хигиена
 • домакинска и индустриална техника
 • стоки под митнически контрол (временен склад и склад тип А)
 • текстилни стоки (включително на закачалки и в кашони)
 • опасни товари като химикали, бои, препарати за растителна защита и др. (без клас 1 и 7)