Агробизнес

Агробизнес

Агробизнесът е един от важните отрасли в българската икономика, който отчита ежегодни прирасти. От 2008 година е силно застъпен в продуктовата палитра на Ойрошпед, като управляваме веригата на доставки за вносители, производители и дистрибутори от този отрасъл. Това включва съхранение, транспорт, услуги с добавена стойност и други за препарати за растителна защита и семена за посев на полски култури и зеленчуци.

Складовите площи на Ойрошпед в градовете София, Пловдив, Стара Загора, Русе, Белград и Букурещ са сертифицирани съгласно изискванията на директива Seveso III и са оценени от Съвета на европейската химическа индустрия CEFIC по система за оценка на качеството, безопасността, сигурността и екологичните показатели SQAS.

Разполагаме със специализирани помещения за съхранение на семена с контрол на температурата и влажността, така че да запазим кълняемостта и качествата им максимално дълго за по-добри добиви.

Транспортът осъществяваме с превозни средства и шофьори, които са обучени да боравят с тези чувствителни продукти и притежават всички изискуеми свидетелства съобразно Спогодба ADR.

Имайки предвид високата стойност на стоките, които обработваме, както и мисията ни да осигуряваме сигурност и безопасност във веригата за доставки, в Ойрошпед надминаваме минималните законови изисквания за съхранението, обработката и транспортирането на препаратите за растителна защита и семената за посев.

Работно време за обслужване на клиенти:
От понеделник до петък – 09:00 – 18:00 часа.

1592 София / Аерогара
бул. Христофор Колумб 56
т: +359 2 9199 178
ф:+359 2 9199 378
е: logistics@eurosped.bg