ПРОМИШЛЕНА И БИТОВА ХИМИЯ

ПРОМИШЛЕНА И БИТОВА ХИМИЯ

Промишлената и битовата химия намира широко приложение в днешния свят. Ойрошпед разполага със специални складове в София, Пловдив, Стара Загора, Русе, Белград и Букурещ с възможност за безопасно и сигурно съхранение и манипулиране на различни видове опаковани химикали като бои, разтворители, нефтени продукти, почистващи препарати, проявители за фотографията и други.

Складовете и транспортните услуги отговарят на най-високия стандарт за съхранение и сигурност, изпълняващи законовите изисквания на директива Seveso III и Спогодба ADR, както и са оценени от Съвета на европейската химическа индустрия CEFIC по система за оценка на качеството, безопасността, сигурността и екологичните показатели SQAS. Стремим се към постоянно и най-пълно идентифициране на потенциалните рискове от съхранението, обработката и транспортирането на опасни вещества и смеси, така че да осигурим максимална превенция от разливи и други аварии.

Работно време за обслужване на клиенти:
От понеделник до петък – 09:00 – 18:00 часа.

1592 София / Аерогара
бул. Христофор Колумб 56
т: +359 2 9199 178
ф:+359 2 9199 378
е: logistics@eurosped.bg