ПРАКТИКИ НА РАБОТА

Ние в ОЙРОШПЕД осигуряваме управлението на веригата на доставки като насърчаваме прилагането на следните добри практики:

  • Прогнозиране – като основен процес се базира на събиране и анализ на статистически данни и тенденциите на пазара, за да отговорим на предизвикателствата на бизнеса и да планираме дейностите за устойчиво развитие
  • Сътрудничество вътре в организацията, споделяне и управление на знания
  • Измерваме ключови показатели на изпълнението, за да оценим ефективността си
  • Гъвкавост при предлагането на услуги – способността ни за бърза промяна на оперативните процеси при специфични изисквания от страна на нашите клиенти
  • Използваме собствени програмни продукти и ИТ услуги, с които оптимизираме процесите за осигуряване на лесна проследимост и минимизиране на вероятността от допускане на грешки
  • Партньорството е основен фокус във взаимоотношенията с клиенти, партньори и доставчици
  • Верига на стойността, чрез която с всяка предлагана услуга добавяме стойност за клиента и осигуряваме конкурентно предимство
  • Изградена система за приемане, обработка и обратна информация към клиента при рекламация, оплакване, сигнал
  • Собствени логистични терминали, в които осигуряваме 3PL и 4PL решения

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО, ОКОЛНА СРЕДА И УСЛОВИЯ НА ТРУД