ТЕХНИКЪЛ СЪЛЮШЪН

Информационни технологии

Екипът на Техникъл сълюшън е специализиран в анализа, автоматизацията и управлението на процеси посредством информационните технологии, както и в изграждането, защитата и резервирането на компютърни мрежи с множество локации – в различни градове и държави.

Специализираният софтуер за управление на процесите в областта на спедицията, транспорта и логистиката има следния обхват:

  • управление на склад (управление на стоковите запаси, проследяване на срокове на годност и партиди по няколко стандарта, управление на услуги с добавена стойност, създаване на логистични етикети по стандарта EAN 128, пълна проследяемост на производствен процес, текуща, частична и цялостна инвентаризация, проследяване на температура и влажност в реално време, генериране на персонализирани изходни документи, управление на обществени митнически складове и временни митнически складове, врзъка със специализиран софтуер за изготвяне на митнически документи, фактуриране, отчетност и др.);
  • управление на пратки и превозни средства (заявяване на услуги, тарифиране и ценообразуване, рутиране на пратки през хъбове посредством линейни или случайни превозни средства, проследяване на движението и местоположението, управление на дистрибуционни единици, автоматично сканиране на документи за пратките с автоматично разпределяне, управление на наложен платеж, анализ на ефективността, фактуриране, отчетност и др.);
  • управление на клиенти (данни за клиентите, контакти с тях, специални тарифи и отстъпки, проверка на клиентите в различни регистри, управление на отложеното плащане и кредитния лимит, проследяване и осчетоводяване на плащания, различни видове нотификации и отчети, достъп до иформация за пратките, вкл. и за сканирани документи през интернет, обмяна на данни с различни системи, вкл. SAP, Navision, обмен на данни с финансово-счетоводен софтуер и др.);
  • управление на партньорите, доставчиците и закупуването (данни за доставчиците, проверка по определени критерии, управление на франчайзери, следене на разходите по видове, място на възникване и по носители, следене на сроковете за плащане и автоматично генериране на платежни нареждания, различни анализи, отчети, обмен на данни с финансово-счетоводен софтуер и др.);
  • управление на персонала (досие на служителите, планиране на обучения и проследяване на резултата и ефективността им, интерактивни обучения, управление на отсъствията и отпуските, създаване и забраняване на потребители, задаване на права на достъп до целия IT ресурс в организацията, вкл. до домейн и услуги в Office 365 посредством MS Active Directory и LDAP, процес по одобрение на достъпа до информация и ресурси, създаване на идентификационни карти и задаване на нива на физически достъп до сгради и помещения, контрол на печата, връзка със специализиран софтуер за работни заплати и др.);
  • онлайн достъп до складовите процеси и пратките в реално време 24/7;
  • управление на знанието в организацията и документиране на процеси и стандарти;
  • управление на 4PL услуги;
  • защита на информацията от неправомерен достъп, управление на бекъп услуги и архиви.

1592 София,
бул. Христофор Колумб 56
тел: (02) 9199 200
факс: (02) 9199 300
е-mail: contact (at) technical-solution.biz