In За нас

На 10.11.2023 г. „Ойрошпед“ АД започна изпълнението на Договор № BG-RRP-3.006-0475-C01, финансиран от Националния план за въстановяване и устойчивост, Програма за икономическа трансформация, Компонент 3 „Интелигентна индустрия“ със средства, предоставени от Механизма за възстановяване и устойчивост.

Основната цел на проект „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“ е да осигури енергийната независимост и да насърчи прехода към екосъобразна дейност на Ойрошпед АД, гр. София. Проектът предвижда изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия с инсталирана мощност 100 kW.

Срокът за изпълнение е 18 месеца,

Начало: 10.11.2023 г.

Място на изпълнение: Терминал на „Ойрошпед“ АД в гр. София.

Проектът е финансиран със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост.

 

Recent Posts