In За нас

Проект подпомага връзката между академичните програми и реализацията на пазара на труда 50 студенти от 6 специалности на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ проведоха двумесечни стажове в четири компании. Практическото обучение беше проведено по проект „Разработване на механизми за производствени стажове на студентите от ВТУ „Тодор Каблешков“, спечелен и реализиран от Центъра за кариерно развитие към висшето училище.

Проектът продължи 16 месеца и беше осъществен в партньорство с „БДЖ“ ЕАД, „Метрополитен“ ЕАД, БТК АД и „Еуроспед“ ЕООД. Студентите преминаха подготвителни обучения, а стажът им протече под ръководството на производствени и академични наставници. 50 служители от компаниите и 7 преподаватели от катедрите на Висшето транспортно училище бяха специално подготвени да подпомагат стажантите в придобиването на практически умения. По този начин успяхме да постигнем по-голяма ефективност и качество на програмата, което показва нашето и на нашите партньори проучване в края на стажа, подчерта Нина Димитрова – координатор на инициативата. Близо 90% от стажантите са дали най-висока оценка за съдействието, което са получили от менторите си в процеса на практическото обучение, а малко под 70% оценяват получените практически знания като много полезни от професионална гледна точка както в момента, така и в бъдеще.

Като механизъм за предоставяне на актуална информация за студентските стажове беше изграден уебсайт. Натрупаният опит и добрите практики бяха използвани за издаване на практически помагала – Наръчници за стажанти и наставници. Получената обратна връзка от бизнеса ще съдейства за повишаване качеството на образование във ВТУ „Т.Каблешков“ в съответствие с изискванията на пазара на труда в България и ЕС, заяви Ректорът на висшето училище проф. дтн. инж.-мат. Петър Колев.

Съвместната работа в рамките на инициативата задълбочи партньорството ни с Висшето транспортно училище, подчерта Ирина Станчева, Мениджър Човешки ресурси, координирала програмата за „Еуроспед“ ЕООД. Проектът доказа, че бизнесът и образованието не само трябва, но и могат да работят заедно. Така от една страна увеличаваме шансовете за реализация на младите специалисти, а от друга – повишаваме ефективността и ефикасността на бъдещите си служители, добави тя.

Стажантските програми, организирани от ВТУ „Т.Каблешков“, са един успешен пример за ангажираността на университета, както за обучението на студентите, така и за подобряване на практическите им умения и за тяхната реализация, коментира Гергана Раковска – председател на Фондация на бизнеса за образованието, с чиято методическа подкрепа се осъществи инициативата.

Проектът беше финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 г. Резултатите от проекта бяха представени и обсъдени на кръгла маса „Стажантските програми – добавена стойност за студентите, бизнеса и университета“ с участието на академичното ръководство, компаниите-партньори, студенти, наставници и кариерни консултанти.

http://www.jobtiger.bg/press.php?id=233&ln=2

Recommended Posts