In Uncategorized @bg

Ойрошпед следи за всички актуални курсове и тенденции в областта на управлението, логистиката и бизнеса. Ето защо нашите служители преминават през редица курсове, които им помагат да подобрят качеството си на работа и същевременно разширяват техните познания. През последните месеци наши служители преминаха успешно курсове, с които подобриха компетенциите си, а с това и нивото на обслужване в компаниите в групата.

Част от сертификационните курсове, които бяха покрити, са:

 „Ефективно управление на риска“

Ежедневно в работата на спедитора се налагат кризисни ситуации, в които е необходимо да се реагира бързо и адекватно. Обучението отговаря на редица практически въпроси, които възникват при управлението на риска като, например, колко сложно и задълбочено да подходим. Дали да използваме дърво на решенията, количествени методи, или симулации? Този курс ни помогна като подобри стратегическите качества на служителите ни както и умението бързо и ефективно да се справят с кризисни ситуации на работното място.

„Вътрешен одит на НАССР Система“

В тридневен курс по „Вътрешен одит на НАССР Система“, част от служителите на Ойрошпед се запознаха с въпроси по темите:

  • Система НАССР – разработване и въвеждане;
  • Вътрешен одит на системите за управление на безопасността на храните;
  • Общи принципи и прилагане на законодателството (R – 178/2002) на ЕС в областта за осигуряване на проследимост на храните;
  • Етикетиране. Енергийна стойност на храните.

Получиха сертификат от Съюза по хранителната промишленост за успешно завършен курс. Този курс им даде нужната квалификация да създават и управляват НАССР система(система за правилно съхранение на храните) както и осигури знания и умения за провеждане на вътрешни одити на системата за безопасност на храните.

Сертифицирането по НАССР е част от политиката на Ойрошпед за предоставяне на висок стандарт в обслужването на компаниите от хранително-вкусовата промишленост – от транспортирането до складирането и логистиката им.

“Вътрешен одитор по ISO/IEC 27001 : 2013”

Обучението за вътрешен одитор запозна експертите на компанията с изискванията за извършване на одит за установяване съответствие с международните стандарти  и придобиха умения за провеждане на одити на системи за управление. Сертифицираха се в подготовка на доклади и анализи на резултати от одит с оглед реална полза за Ойрошпед Груп.

“Общ регламент за защита на личните данни”

През месец май част от нашите служители взеха участие и в обучение по защита на личните данни. Обучението беше в няколко модула. Там те се запознаха с целите на регламента, трансфера на данни, съхранението и използване на такива.

Припомняме, че на 25-ти май влезе в сила нов регламент на ЕС за защита на информацията и това накара много организации и фирми, които събират лични данни да потърсят обучение с цел тяхното съдържание да продължи да се поднася на потребителите по законов и регламентиран начин.

“ISO 45001:2018 – Системи за управление на здравето и безопасност при работа. Изисквания и указания за прилагане”

Това обучение определя изискванията за система за управление на здравето и безопасността при работа и дава насоки за нейното прилагане. По този начин Ойрошпед ще осигури по-безопасни и здравословни работни места, като предотврати наранявания и заболявания, свързани с работата, и подобри своята резултатност.

Ние от Ойрошпед се стремим да предоставим най-доброто обслужване на нашите клиенти. Ето защо квалифицираме нашите служители. По този начин инвестираме във Вашия и нашия успех.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recommended Posts