In За нас

На основание чл.95 ал.1. от ЗООС уведомяваме Ви, че „ОЙРОШПЕД“ АД има следното инвестиционно предложение:

Водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжениe (тръбeн кладенeц) в ПИ с идент. № 63427.8.1356 по КК и КР на гр. Русе, общ.Русе, област Русе за поливане на зелени площи и допълване на противопожарния запас.

Recent Posts
Групажни пратки в България