warehouse-icon

Складова логистика

Складова, снабдителна, производствена и дистрибуционна логистика в ОЙРОШПЕД Груп се организира от дъщерното дружество Ойролог ЕООД.

Ойролог предлага цялостни логистични решения за фирми от различни отрасли. Организирали сме дейността си, чрез собствени логистични терминали в София, Пловдив, Стара Загора, Лясковец, Русе, Варна и Бургас с обща застроена площ от 94 000 кв.м, от които складови площи разположени върху 24 090 кв. м. с общ капацитет от 25 800 евро палетни места.

Капацитетът и условията в складовите помещения създават възможност за управление и складиране на конвенционални стоки, стоки под температурен контрол, стоки с клас на опасност ( ADR / RID / IMDG/ IATA DGR), стоки под митнически контрол, храни за хора и животни, козметични продукти, фуражи и др.

Ойролог ЕООД прилага съвременни технологии за управление на софтуерни системи за обмен на информация и работи съобразно световно утвърдени стандарти. Това улеснява, систематизира и прецизира логистичните процесите. Така гарантираме проследимост на движението на стоковите запаси във всеки момент достъпна от клиента чрез предлаганата допълнителната услуга „Онлайн складиране”.

Дружеството работи интегрирано с останалите фирми в ОЙРОШПЕД, което позволява гъвкавост в предлаганите решения, оптимизиране на разходите и задоволяване на разнообразни логистични и транспортни нужди.

Политиката на Ойролог ЕООД е насочена към клиента и има за цел да предложи възможно най-добро обслужване. Затова ще Ви изслушаме внимателно и бързо ще предложим оптимално решение при взаимно изгодни условия. Вярваме, че само така можем да поддържаме дългосрочни взаимоотношения с клиенти, партньори и доставчици, което осигурява стабилност и прозрачност в бизнеса.

Обхват на услугите:

Като част от структурата на ОЙРОШПЕД Груп – един от големите 3PL и 4PL оператори в България, Ойролог гарантира комплексно логистично обслужване на стоковите запаси.

Складиране на стокови запаси:

 • Съхранение на палетизирани и непалетизирани товари
 • Пълен набор от складови операции:

– приемaне на стоките
– съхранение  и управление на  наличностите
– пикинг и комисиониране
– експедиция на поръчките и отчетност

 • Временно и постянно складиране
 • Складиране под митнически контрол
 • Обслужване на транзитни операции
 • Консолидиране
 • Крос докинг
 • Национална (24 часа), международна (до няколко дни) и трансконтинентална дистрибуция

Допълнителни услуги:

 • Сортиране и селектиране
 • Опаковане, преопаковане, и етикиране на пратки
 • Пакетиране: комисиониране в кашон, комисиониране в палет, палетизиране
 • Миксиране и ко-пакетиране на стоки за рекламни промоции
 • Организиране на дисплей в обектите на продажба
 • Фумигиране на дървени опаковки и издаване на фито сертификат
 • Товарно-разтоварна обработка
 • Консултантска дейност относно управлението на складовите запаси
 • Застраховане на складираните стоки

Дигитално управление на стоковите запаси:

 • Мобилни баркод четци за управление и контрол на наличностите
 • Електронна връзка на баркод четците със системите за управление на логистичните процеси на клиента
 • Пълна проследимост на стоките в реално време при транспортирането и складирането им през онлайн модул за клиента
 • Автоматизирани процеси на ревизии
 • Онлайн складиране

Митническо складиране:

 • Митническо складиране (склад тип „А” в София и Стара Загора) с банкова гаранция 400 000 лева, покриваща митни сборове за повече от 2 500 000 лева
 • Лицензиран временен склад под митнически контрол в София и Стара Загора
 • Транзитно складиране с банкова гаранция за обезпечаване на транзитните операции
 • Специализирани помещения за съхранение и обработка на опасни товари под митнически контрол

Нашите логистични терминали в страната

Bulgaria Placeholder
Bulgaria

Логистичен терминал София

Разположен на 21 000 кв. м в близост до Летище
София, логистичният терминал разполага с 7 000 палетоместа.

Складовете в логистичната база дават възможност за съхранение както на различен вид конвенционални стоки, така и на специфични стоки като:
• Опаковани химически продукти, вкл. препарати за растителна защита
• Семена за посев
• Различни видове торове за селското стопанство
• Козметични продукти
• Опаковани хранителни продукти и други бързо оборотни стоки

Лицензиран по Директива Seveso III (2012/18/ЕС).
Склада разполага с разрешително за съхранение на храни, и храни за животни.

Разполага с обществен митнически склад тип 1 и временен склад под митнически контрол. Възможност за обмитяване “на колела”.

Логистичен терминал Русе

Разположен на 39 000 кв. м в Индустриалната зона на град Русе логистичният терминал разполага с 10 000 палетоместа.

Складовете в логистичната база дават възможност за съхранение както на различен вид конвенционални стоки, така и на специфични стоки като:
• Опаковани химически продукти, вкл. препарати за растителна защита
• Семена за посев
• Различни видове торове за селското стопанство
• Козметични продукти
• Опаковани хранителни продукти и други бързо оборотни стоки

Лицензиран по Директива Seveso III (2012/18/ЕС).
Склада разполага с разрешително за съхранение на храни, Разрешително за съхранение на козметични продукти.

Разполага с отделен склад с контрол на температурата и влажността.

Друго: Приложение 11 – информация по чл. 116Д, ал. 1 от ЗООС

Логистичен терминал Стара Загора

Разположен на 8 000 кв. м в град Стара Загора в непосредствена близост до АМ Тракия, логистичният терминал разполага с 7 000 палетоместа.

Складовете в логистичната база дават възможност за съхранение както на различен вид конвенционални стоки, така и на специфични стоки като :
• Опаковани химически продукти, вкл. препарати за растителна защита
• Семена за посев
• Различни видове торове за селското стопанство
• Козметични продукти
• Опаковани хранителни продукти и други бързо оборотни стоки.

Лицензиран по Директива Seveso III (2012/18/ЕС).

Разполага с лицензиран временен склад под митнически контрол. Възможност за обмитяване “на колела”.

Складът разполага с удостоверение за съхранение и манипулация на фуражи.

Друго: Приложение 11 по чл. 116Д, ал. 1 от ЗООС

Логистичен терминал Лясковец

Разположен на 4 500 кв. м в град Лясковец, логистичният терминал разполага с 100 палетоместа.

Отговаря на изискванията за складиране на конвенционални стоки.

Кросдокинг склад с възможност за междинно складиране и доставка при подадена заявка до крайните адреси за получаване.
Възможност за съхранение на семена за посев

Основен разпределителен хъб на ОЙРОШПЕД

Логистичен терминал Бургас

Разположен на 3 000 кв. м в Промишлена зона „Север“ на 2 км. от порт Бургас, логистичният терминал разполага с 500 палетоместа.

Отговаря на изискванията за складиране на конвенционални стоки, стоки с необходимост от съхранение под температурен контрол, различни по вид ADR стоки, в това число химикали, стоки под митнически контрол и др.

SQAS_Assessed_Company
Логистичен терминал Пловдив

Разположен на 8 000 кв. м в Южния район на град Пловдив, логистичният терминал разполага с 600 палетоместа.

Отговаря на изискванията за складиране на конвенционални стоки, различни по вид ADR стоки, в това число опаковани химически продукти, препарати за растителна защита, както и различни видове торове за селското стопанство.

Основен разпределителен хъб на ОЙРОШПЕД

Логистичен терминал Слънчево

Разположен на 10 500 кв. м в с. Слънчево в близост до пристанище Варна Запад, логистичният терминал разполага с 600 палетоместа.

Складовете в логистичната база дават възможност за съхранение на различен вид конвенционални стоки и стоки под митнически контрол.

Разполага и с удостоверение за съхранение и манипулация на фуражи. Удостоверение за съхранение на храни

Вътрешен авариен план склад Стара Загора

Вътрешен авариен план за действие при възникване на бедствия, аварий и катастрофи.

Правим логистика, управляваме ресурси.

Защо да изберете Складовата логистика на ОЙРОШПЕД?

eurolog_project

CONTACT US

НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

за комплексно логистично обслужване

ВИЖ ПОВЕЧЕ

CONTACT US

НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

за митническо складиране

ВИЖ ПОВЕЧЕ

  Работно време за обслужване на клиенти:
  От понеделник до петък – 09:00 – 18:00 часа.

  Складова логистика

  1592 София / Аерогара
  бул. Христофор Колумб 56
  тел: 0700 19991, 02 9199 191
  факс: 02 9199 199, 02 9199 119