warehouse-icon

Складова логистика

Складова, снабдителна, производствена и дистрибуционна логистика в ОЙРОШПЕД Груп се организира от дъщерното дружество Ойролог ЕООД.

Ойролог предлага цялостни логистични решения за фирми от различни отрасли. Организирали сме дейността си, чрез собствени логистични терминали в София, Пловдив, Стара Загора, Лясковец, Русе, Варна и Бургас с обща застроена площ от 94 000 кв.м, от които складови площи разположени върху 24 090 кв. м. с общ капацитет от 25 800 евро палетни места.

Капацитетът и условията в складовите помещения създават възможност за управление и складиране на конвенционални стоки, стоки под температурен контрол, стоки с клас на опасност ( ADR / RID / IMDG/ IATA DGR), стоки под митнически контрол, храни за хора и животни, козметични продукти, фуражи и др.

Ойролог ЕООД прилага съвременни технологии за управление на софтуерни системи за обмен на информация и работи съобразно световно утвърдени стандарти. Това улеснява, систематизира и прецизира логистичните процесите. Така гарантираме проследимост на движението на стоковите запаси във всеки момент достъпна от клиента чрез предлаганата допълнителната услуга „Онлайн складиране”.

Дружеството работи интегрирано с останалите фирми в ОЙРОШПЕД, което позволява гъвкавост в предлаганите решения, оптимизиране на разходите и задоволяване на разнообразни логистични и транспортни нужди.

Политиката на Ойролог ЕООД е насочена към клиента и има за цел да предложи възможно най-добро обслужване. Затова ще Ви изслушаме внимателно и бързо ще предложим оптимално решение при взаимно изгодни условия. Вярваме, че само така можем да поддържаме дългосрочни взаимоотношения с клиенти, партньори и доставчици, което осигурява стабилност и прозрачност в бизнеса.

Обхват на услугите:

Като част от структурата на ОЙРОШПЕД Груп – един от големите 3PL и 4PL оператори в България, Ойролог гарантира комплексно логистично обслужване на стоковите запаси.

Складиране на стокови запаси:

 • Съхранение на палетизирани и непалетизирани товари
 • Пълен набор от складови операции:

– приемaне на стоките
– съхранение  и управление на  наличностите
– пикинг и комисиониране
– експедиция на поръчките и отчетност

 • Временно и постянно складиране
 • Складиране под митнически контрол
 • Обслужване на транзитни операции
 • Консолидиране
 • Крос докинг
 • Национална (24 часа), международна (до няколко дни) и трансконтинентална дистрибуция

Допълнителни услуги:

 • Сортиране и селектиране
 • Опаковане, преопаковане, и етикиране на пратки
 • Пакетиране: комисиониране в кашон, комисиониране в палет, палетизиране
 • Миксиране и ко-пакетиране на стоки за рекламни промоции
 • Организиране на дисплей в обектите на продажба
 • Фумигиране на дървени опаковки и издаване на фито сертификат
 • Товарно-разтоварна обработка
 • Консултантска дейност относно управлението на складовите запаси
 • Застраховане на складираните стоки

Дигитално управление на стоковите запаси:

 • Мобилни баркод четци за управление и контрол на наличностите
 • Електронна връзка на баркод четците със системите за управление на логистичните процеси на клиента
 • Пълна проследимост на стоките в реално време при транспортирането и складирането им през онлайн модул за клиента
 • Автоматизирани процеси на ревизии
 • Онлайн складиране

Митническо складиране:

 • Митническо складиране (склад тип „А” в София и Стара Загора) с банкова гаранция 400 000 лева, покриваща митни сборове за повече от 2 500 000 лева
 • Лицензиран временен склад под митнически контрол в София и Стара Загора
 • Транзитно складиране с банкова гаранция за обезпечаване на транзитните операции
 • Специализирани помещения за съхранение и обработка на опасни товари под митнически контрол

Нашите логистични терминали в страната

Bulgaria Placeholder
Bulgaria

Логистичен терминал София

Разположен на 21 000 кв. м в близост до Летище
София, логистичният терминал разполага с 7 000 палетоместа.

Складовете в логистичната база дават възможност за съхранение както на различен вид конвенционални стоки, така и на специфични стоки като:
• Опаковани химически продукти, вкл. препарати за растителна защита
• Семена за посев
• Различни видове торове за селското стопанство
• Козметични продукти
• Опаковани хранителни продукти и други бързо оборотни стоки

Лицензиран по Директива Seveso III (2012/18/ЕС).
Склада разполага с разрешително за съхранение на храни, и храни за животни.

Разполага с обществен митнически склад тип 1 и временен склад под митнически контрол. Възможност за обмитяване “на колела”.

Логистичен терминал Русе

Разположен на 39 000 кв. м в Индустриалната зона на град Русе логистичният терминал разполага с 10 000 палетоместа.

Складовете в логистичната база дават възможност за съхранение както на различен вид конвенционални стоки, така и на специфични стоки като:
• Опаковани химически продукти, вкл. препарати за растителна защита
• Семена за посев
• Различни видове торове за селското стопанство
• Козметични продукти
• Опаковани хранителни продукти и други бързо оборотни стоки

Лицензиран по Директива Seveso III (2012/18/ЕС).
Склада разполага с разрешително за съхранение на храни, Разрешително за съхранение на козметични продукти.

Разполага с отделен склад с контрол на температурата и влажността.

Логистичен терминал Стара Загора

Разположен на 8 000 кв. м в град Стара Загора в непосредствена близост до АМ Тракия, логистичният терминал разполага с 7 000 палетоместа.

Складовете в логистичната база дават възможност за съхранение както на различен вид конвенционални стоки, така и на специфични стоки като :
• Опаковани химически продукти, вкл. препарати за растителна защита
• Семена за посев
• Различни видове торове за селското стопанство
• Козметични продукти
• Опаковани хранителни продукти и други бързо оборотни стоки.

Лицензиран по Директива Seveso III (2012/18/ЕС).

Разполага с лицензиран временен склад под митнически контрол. Възможност за обмитяване “на колела”.

Складът разполага с удостоверение за съхранение и манипулация на фуражи.

Логистичен терминал Лясковец

Разположен на 4 500 кв. м в град Лясковец, логистичният терминал разполага с 100 палетоместа.

Отговаря на изискванията за складиране на конвенционални стоки.

Кросдокинг склад с възможност за междинно складиране и доставка при подадена заявка до крайните адреси за получаване.
Възможност за съхранение на семена за посев

Основен разпределителен хъб на ОЙРОШПЕД

Логистичен терминал Бургас

Разположен на 3 000 кв. м в Промишлена зона „Север“ на 2 км. от порт Бургас, логистичният терминал разполага с 500 палетоместа.

Отговаря на изискванията за складиране на конвенционални стоки, стоки с необходимост от съхранение под температурен контрол, различни по вид ADR стоки, в това число химикали, стоки под митнически контрол и др.

SQAS_Assessed_Company
Логистичен терминал Пловдив

Разположен на 8 000 кв. м в Южния район на град Пловдив, логистичният терминал разполага с 600 палетоместа.

Отговаря на изискванията за складиране на конвенционални стоки, различни по вид ADR стоки, в това число опаковани химически продукти, препарати за растителна защита, както и различни видове торове за селското стопанство.

Основен разпределителен хъб на ОЙРОШПЕД

Логистичен терминал Слънчево

Разположен на 10 500 кв. м в с. Слънчево в близост до пристанище Варна Запад, логистичният терминал разполага с 600 палетоместа.

Складовете в логистичната база дават възможност за съхранение на различен вид конвенционални стоки и стоки под митнически контрол.

Разполага и с удостоверение за съхранение и манипулация на фуражи. Удостоверение за съхранение на храни

Правим логистика, управляваме ресурси.

Защо да изберете Складовата логистика на ОЙРОШПЕД?

MY EUROSPED

ПРОСЛЕДИ ПРАТКА

ВИЖ ПОВЕЧЕ

CONTACT US

НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Работно време за обслужване на клиенти:
От понеделник до петък – 09:00 – 18:00 часа.

Складова логистика

1592 София / Аерогара
бул. Христофор Колумб 56
тел: 0700 19991, 02 9199 191
факс: 02 9199 199, 02 9199 119